top of page

Privacy- en Cookiebeleid

De aangepaste regelgeving op het gebied van privacy zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) verlangt van organisaties dat ze duidelijk maken hoe ze met persoonsgebonden data omgaan. In ons geval is dat heel eenvoudig. Als je ons een mailbericht hebt gestuurd dan beschikken wij over jouw e-mailadres en overige gegevens die je ons zelf verstrekt hebt, bijvoorbeeld omdat je hebt aangegeven dat je de Nieuwsbrief wilt ontvangen. Persoonlijke informatie die aan ons verstrekt is wordt uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw eventuele bestelling ter beschikking gesteld en wordt niet met andere partijen gedeeld. Ook zullen wij die persoonlijke informatie niet koppelen aan gegevens die eventueel via cookies verkregen zijn. Wij nemen voortdurend (o.a. organisatorische en technische) maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben of wanneer jij dat van ons verlangt. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden zoals door jou gevraagd en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Andere persoonlijke informatie dan wat aan ons verstrekt is is ons onbekend en wordt door ons ook niet achterhaald. Wil je van ons geen informatie meer ontvangen of wil je je gegevens wijzigen dan kun je je eenvoudig afmelden of ons berichten door een e-mail bericht te sturen. Hiervoor, of als je meer informatie wilt of vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via Pauline@PaulineOud.nl

Cookies op deze website

”Cookies" zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van gebruikers en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer herkennen waardoor internetpaginas bijvoorbeeld sneller geladen worden. Wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt, ziet u onderaan op het scherm een pop-up bericht met informatie over het gebruik van cookies. Als u op de knop OK klikt, wordt een cookie opgeslagen zodat we weten dat u kennis hebt genomen van ons bericht en dat dit niet opnieuw zal worden weergegeven bij uw volgende bezoek. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan uw computer worden verzonden. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website niet of minder goed werken.

 

Het gebruik van cookies is veilig. Deze website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies:

  • tijdelijke of sessie cookies die automatisch worden verwijders op het moment dat u uw internetbrowser afsluit;

  • unique-ID cookies die worden gebruikt om u als internetgebruiker uniek te herkennen en automatisch na één jaar worden verwijderd wanneer u binnen die tijd deze website niet meer hebt bezocht;

  • derde partij cookies die door andere aanbieders worden aangeboden dan de persoon die deze website onderhoudt. Voor de cookies die derde partijen plaatsen (bijvoorbeeld om het delen via social media mogelijk te maken) en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Deze website heeft daar geen invloed op.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1 sub. f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018). Het legitieme belang ligt in de vereenvoudiging van het gebruik van deze website en de herkenbaarheid van de browser van de gebruiker, zelfs na een wijziging van deze website.

Privacy and Cookie Policy

The amended privacy regulations as laid down in the General Data Protection Regulation (GDPR 2018) require organisations to clarify how they deal with personal data. In our case that is very simple. If you have sent us an e-mail, we will have your e-mail address and other information that you have provided yourself, for example because you have indicated that you want to receive the Newsletter. Personal information provided to us will only be made available to third parties involved in the execution of your order and will not be shared with other parties. We will also not link that personal information to data that may have been obtained through cookies. We take continuous (inter alia organisational and technical) measures to ensure that your data is protected and to safely remove it when we no longer need it or when you request it. We do not store your data longer than necessary for the purposes as requested by you and for the legal purposes for which we are obliged to keep the information. Other personal information than what is provided to us is unknown to us and will also not be retrieved by us. If you no longer wish to receive information from us or if you wish to change your details, you can easily unsubscribe or tell us by sending an e-mail. For this, or if you want more information or have questions, you can always contact us via Pauline@PaulineOud.nl

Cookies on this website

”Cookies" are small text files that are stored on users’ computers and make it easier and faster to surf the web, because previously visited websites recognise the computer so that internet pages are for instance loaded faster. When you visit this website for the first time, you will see a pop-up message at the bottom of the screen informing you about the use of cookies. If you click the OK button, a cookie will be saved so that we know that you have taken notice of our message and that it will not be redisplayed on your next visit. Most browsers are set to accept cookies by default. You can set your browser so that it does not accept cookies or that you are warned when cookies are sent to your computer. How you can adjust your settings differs per browser. If necessary, consult the help function of your browser. It is possible that when refusing cookies, certain services and parts of the website do not work or work less well. 

 

The use of cookies is safe. This website can use different types of cookies:

  • temporary or session cookies that are automatically deleted when you close your internet browser;

  • unique-ID cookies that are used to uniquely recognise you as internet user and are automatically deleted after one year if you have not visited this website within that time;

  • third-party cookies that are offered by providers other than the person who manages this website. For the cookies that third parties use (for example to enable sharing via social media) and the possible data that they collect, we refer to the statements that these parties provide on their own websites. Note that these statements can change regularly. This website has no influence on this.

 

The legal basis for the processing of personal data using technically necessary cookies is Article 6 (1) sub. f of the General Data Protection Regulation (GDPR 2018). The legitimate interest lies in the simplification of the use of this website and the recognisability of the user's browser even after a change of this website.

bottom of page