top of page

Algemene Voorwaarden

Pauline’s Peuter Plan producten zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Pauline Oud Illustraties. Het is niet toegestaan om Pauline’s Peuter Plan producten, digitaal of afgedrukt, uit te lenen. De aanschaf van een digitaal Pauline’s Peuter Plan product geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school. Het is niet toegestaan de Pauline’s Peuter Plan producten openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de producten ter beschikking zijn gesteld. Met de Pauline’s Peuter Plan producten die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld, wordt geen inbreuk gemaakt op rechten van derden. Het is de koper of gebruiker van Pauline’s Peuter Plan producten niet toegestaan wijzigingen aan te brengen op of individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit Pauline’s Peuter Plan producten.


Terms & Conditions

Pauline's Peuter Plan products are copyrighted works. The copyrights on the digital learning resources belong to Pauline Oud Illustraties. It is not permitted to lend Pauline's Peuter Plan products, digital or printed. The purchase of a digital Pauline's Peuter Plan product gives a standard right of use for one person/individual teacher or one class within a school. It is not permitted to publish, resell or reproduce the Pauline's Peuter Plan products, whether or not in an edited form, unless this is done for the purpose for which the products are made available. The Pauline's Peuter Plan products made available to users do not infringe the rights of third parties. The purchaser or user of Pauline's Peuter Plan products is not permitted to make changes to or copy individual images or texts from Pauline's Peuter Plan products.

bottom of page